ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕРОБКИ НАСІННЯ САФЛОРУ ВІТЧИЗНЯНИХ СОРТІВ

Authors

  • Л.С. Мироненко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
  • Л.І. Перевалов Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
  • В.К. Тимченко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
  • Т.В. Арутюнян Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
  • М.О. Попов Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Keywords:

насіння сафлору, обрушення, рідкий азот, сафлорова олія, математична модель, економічна доцільність

Abstract

У даній статті виявлено низку ефектів, пов’язаних із використанням «удару холодом» у технології підготовчих операцій насіння сафлору. Обрушування насіння сафлору у попередньо замороженому стані приводить до зміни цілого комплексу показників, які характеризують властивості початкового насіння, склад рушанки та особливості процесу обрушування. Спостерігається зниження міцності оболонки насіння. Проведено експериментальні дослідження з обрушування попередньо охолодженого насіння сафлору. Досліджено залежність ступеню обрушування насіння сафлору від температури охолодження насіння і частоти обертання ротору насіннєрушки. Визначено ефективні параметри обрушування насіння сафлору шляхом апроксимаційного моделювання. Обґрунтовано економічну доцільність впровадження технологічного рішення у виробництво на підприємствах даного профілю.

References

Криштоп Є.А., Ведмедова К.В. Сучасні наукові напрями вирощування культури сафлору красильного (CARTHAMUS TINCTORLUSL.) / Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області. Харків, 2017. – Вип. 23. – С. 23-37.

Руководство по технологии получении и переработки растительных масел / под ред. А.Г. Сергеева. – Л. : ВНИИ, 1974. – Т. 1, кн. 2. – 590 с.

Харисовач А.В. Фармакогностическое исследование сафлора красильного (CARTHAMUS TINCTORLUSL.) : дис. на здобуття наук. ступеню канд. фарм. наук : спец. 14.04.02 «Фармацевтична хімія, фармакогнозія» // А.В. Харисова. – Самара, 2014. – 141, [1] с.

Азимов У.Н. Совершенствование технологии получения высококачественного пищевого масла из местных сортов сафлора : автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. техн. наук : спец. 05.18.06 «Технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів» / У.Н. Азимов. – Ташкент, 2009. – 24, [1] с.

Алтайулы C. Разработка инновационной технологии производства сафлорового масла / С. Алтайулы, А. Шагирова, М. Муратхан, Н. Байгазов // Вестник Казахского агротехнического университета. – Астана, 2018. – С. 115-120.

Берестовой А.А. Совершенствование процесса получения сафлорового масла на одношнековом прессе с использовнаием ультразвука : автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси і апарати харових виробництв» / А.А. Берестовой. – Воронеж, 2018. – 20, [1] с.

Han, Xiaojin, Cheng, Leming, Zhang, Rong, Bi, Jicheng "Extraction of Safflower Seed Oil by Supercritical CO₂." Journal of food engineering, v. 92,.4 pp. 370-376. doi: 10.1016/j.jfoodeng.2008.12.002.

Kinetic model and technology of ultrasound extraction of Safflower seed oil

Article in Journal of Food Process Engineering 35(2) • April 2012 with 44 Reads DOI: 10.1111/j.1745-4530.2010.00589.x

Технология отрасли (производство растительных масел) / Под. ред. Проф. Корненой Е.П. – СПб : ГИОРД, 2009. – 352 с.

Патент 114205 Україна, МПК (2017.01), С11В 1/02 (2006.01), ВОВ 3/00. Спосіб обрушування соняшникового насіння / Л.І. Перевалов, А.В. Попсуйшапка, Ф.Ф. Гладкий та ін. (Україна). – №201500862; заявл. 03.02.2015; Опубл. 10.05.2017, Бюл. № 9. – 10 с.

Фролов Р.Н. Совершенстование процесса обруштвания семян подсолнечника с применением при подготовке инфракрасного облучения : автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. техн. наук : спец. 05.18.06 «Технологія жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів» / Р.Н. Фролов. – Краснодар, 2002. – 20, [1] с.

Тесленко С.А. Влияние условий обрушивания высокомасличного подсолнечника на переход восков в масло / С. А. Тесленко, А. А. Нетреба, Е. П. Врюкало, Г. В. Садовничий, Л. И. Перевалов // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 1(10). – С. 41-47. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2014_1(10)__10.

Published

2020-02-21

How to Cite

Мироненко, Л., Перевалов , Л., Тимченко , В., Арутюнян , Т., & Попов , М. (2020). ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕРОБКИ НАСІННЯ САФЛОРУ ВІТЧИЗНЯНИХ СОРТІВ. Nauka I Studia, (2). Retrieved from http://nauka-i-studia.info/ojs/index.php/pl_ojs/article/view/111

Issue

Section

Статьи